Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

9647 dcb5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadianazet dianazet
1894 5860 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viadianazet dianazet
0500 c31d 500
Reposted fromoll oll viapatrzpodnogi patrzpodnogi
5320 5cb1 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Reposted fromgruetze gruetze viagray gray

November 01 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaatranta atranta
Reposted fromshakeme shakeme viaatranta atranta
7134 afeb 500
Reposted fromfapucino fapucino viaovtza ovtza
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major viagruetze gruetze
7969 60c5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7996 0c01 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
6449 b7a9 500

Handmade crowns by Elemental Child. [x]
Reposted fromfoxden foxden viafalkowska falkowska
5074 746e 500
.

October 31 2018

8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viaaskman askman
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl